info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6account_box กองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาพร เจริญรอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางวิลาพร เจริญรอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40