info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (vision)

พันธกิจ(MISSON)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกชุมชน 2. บริหารผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตต่อเนื่อง เข้มแข็ง 3. สนับสนุน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารัตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษกิจ ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. สนับสนุนเครือข่ายด้านการพัฒนากีฬาและภาษาสู่สากล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133