info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6account_box คณะผู้บริหาร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
นายเสถียร โพธิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0636312258
นายเสถียร โพธิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0636312258
นายไพศาล สุระพิน
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0810655291
นายไพศาล สุระพิน
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0810655291
นายพรเพลิง แป้นมี
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0990683311
นายพรเพลิง แป้นมี
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0990683311
นางสุรีพร สาระดำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0930931108
นางสุรีพร สาระดำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0930931108
นายวันทา วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0958851046
นายวันทา วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0958851046
นายครรชิต ผานัด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0653020290
นายครรชิต ผานัด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0653020290
นางนิยดา ต่อสกุล
สมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0874637078
นางนิยดา ต่อสกุล
สมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0874637078
นายวรรณชัย โสภี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0900426089
นายวรรณชัย โสภี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0900426089
นายสมพงษ์ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0652781613
นายสมพงษ์ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0652781613
นายบุญชิต บ่อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0840487977
นายบุญชิต บ่อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0840487977
นางมลัยวรรณ ป้อมหิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0648301471
นางมลัยวรรณ ป้อมหิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0648301471
นางสุภาภรณ์ บุญมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0821473949
นางสุภาภรณ์ บุญมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0821473949
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกิตติชัย รูปโฉม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกิตติชัย รูปโฉม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุรพงษ์ พรมทา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสุรพงษ์ พรมทา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายอภิภู สุขุมาลิน
นิติกร
นายอภิภู สุขุมาลิน
นิติกร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางรัตนากร ก้องทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนากร ก้องทอง
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนริญญา พรมทา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางนริญญา พรมทา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
นายสัมฤทธิ์ สายแวว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายสัมฤทธิ์ สายแวว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
account_box กองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิลาพร เจริญรอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางวิลาพร เจริญรอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นางนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ แก้วชารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
นายสุพัฒน์ แก้วชารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
นักวิชาการพัสดุ
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
นักวิชาการพัสดุ
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพลินพิศ มุลทมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเพลินพิศ มุลทมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56