info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6



account_box สำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกิตติชัย รูปโฉม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกิตติชัย รูปโฉม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุรพงษ์ พรมทา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสุรพงษ์ พรมทา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายอภิภู สุขุมาลิน
นิติกร
นายอภิภู สุขุมาลิน
นิติกร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางรัตนากร ก้องทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นางรัตนากร ก้องทอง
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกจักรารินทร์ ลุสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนริญญา พรมทา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางนริญญา พรมทา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
นายสัมฤทธิ์ สายแวว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายสัมฤทธิ์ สายแวว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117