info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัญห์ ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49