info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6account_box กองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
นักวิชาการพัสดุ
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
นักวิชาการพัสดุ
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42