เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
check_circle เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8) (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม(1) (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ (6) & (7) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน & รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง/กฏหมายอื่น (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (4) & (5) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บัคลกรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน & พรบ.อำนวยความสะดวก (6) รายงานผลการปฏิบัติตาม (3) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (1) แผนงาน โครงการและงบฯประจำปีของหน่วยงาน (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯแต่ละแผนงาน/โครงการ (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบฯจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง. ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา (3) มาตราฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี (3) & (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี & รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.