ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง