ชื่อเรื่อง : เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนตั้งใจพัฒนา - ชุมชนหลานเจ้าปู่ ตำบลนาหว้า จำนวน 2 ช่วง ยาว 457 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,646 ตารางเมตร