ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง