ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง