ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง