ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (มอก.) No.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง