messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ฉบับเดือน มีนาคม 2567
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ดำเนินงานในนามของธนาคารขยะชุมชนสหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 4 โดยมี นาย อธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี นางพรรณิภา มณีเนตร ท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ธนาคารขยะ โดยกำหนดให้มีการ Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลและไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ประกอบกับได้กำหนดให้มีการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนจัดตั้งธนาคารขยะ
ผู้โพส : admin