info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการนายกฯ 081-0720-672 / สำนักปลัด 045-989-656 กด 1 / กองคลัง 045-989-656 กด 2 / กองช่าง 045-989-656 กด 3 / กองการศึกษา 045-989-656 กด 4 / กองสาธารณสุขฯ 045-989-656 กด 5 งานป้องกันฯ 045-989-656 กด 6folder (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
folder (2) แผนการจัดหาพัสดุ
folder (3) รายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาจาม ม.9(8) และ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
folder (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
folder (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตาม ม.9(8)
folder (6) สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 045-989656
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146